De bouwmogelijkheden van Seggelant II

Om een goed beeld te geven van de mogelijkheden die Seggelant II te bieden heeft,
vindt u hier een samenvatting van de technische specificatie van het terrein.

 • Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten;
 • De afmetingen van de bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2;
 • Oplevertermijn: Ca. 1e kwartaal 2015.

"Seggelant II zal gedeeltelijk worden
omsloten door water en groenstroken."

Algemene Toelatingscriteria

 1. Bedrijven opgenomen in de staat van bedrijfsactiviteiten bestemmingsplan Seggelant categorie 1 t/m 4.1.
 2. Het bebouwingspercentage is 70%, er dient echter wel genoeg ruimte voor parkeren op eigen terrein te worden gereserveerd.
 3. De afstand tot de naastgelegen perceelgrenzen zal minimaal 5 m moeten bedragen. Dit geeft het bedrijventerrein een ruimtelijk beeld.
 4. Het object dient op 5 m afstand van de wegzijde te liggen. Hierdoor ontstaat er een beter beeld tussen de bebouwing en de openbare weg en worden de voorterreinen beperkt van omvang.
 5. Het gebouw moet voor minimaal 50% in de voorgevelrooilijn staan. Dit ten behoeve van een rustig en eenduidig straatbeeld.
 6. Voor Seggelant II wordt een maximale kavelgrootte van 10.000 m2 gehanteerd, voor het creëren van een lokaal karakter.
 7. Per bedrijf mag de kantoorruimte maximaal 50% van bedrijfsvloeroppervlakte bedragen met een maximum van 2.000 m2. Zelfstandige kantoorruimte is niet toegestaan.
 8. Parkeren dient op eigen terrein te worden ingevuld.
 9. Bouwhoogte: 
  • Kantoren: maximale bouwhoogte van 10 m, 3 bouwlagen mogelijk; 
  • Bedrijfshallen: maximale bouwhoogte van 10 m; 
  • Op de perceel 2 is er een maximale bouwhoogte toegestaan van 12 m (in afwijking van a en b);
  • De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is maximaal 4 m, uitgezonderd vlaggenmasten, reclamezuilen en dergelijke. Ook de hoogte van gestalde voer- en werktuigen mag niet hoger zijn dan 4 m.